Wie zijn wij

Zwemschool Brugge Damme vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en dat je privacy wordt gerespecteerd. 

In deze verklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij hier als zwemschool mee omgaan.

Zwemschool Brugge Damme vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). 

Dit betekent dat wij in ieder geval:

  • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven onderaan deze verklaring;
  • de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Heb je na het doornemen van onze verklaring nog vragen? Wil je je persoonsgegevens inkijken? Of wil je gegevens wijzigen of verwijderen uit onze ledenadministratie?

Geen probleem. Laat het ons weten via info@zwemschoolbruggedamme.be

minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt: identificatiegegevens en privécontactgegevens (voor ouderlijke toestemming).

Cookies

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden de login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en bevat enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt. Deze cookie is na een dag verlopen.

Indien je een account hebt en je logt in op deze website, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

welke persoonsgegevens verwerken wij

Voornaam en achternaam, adres en woonplaats, geslacht en geboortedatum, telefoon nummer en e-mail adres, beeldmateriaal, bankgegevens.

waarvoor gebruiken we je gegevens

Onze ledenadministratie klopt als een bus, hiervoor zijn we natuurlijk wel afhankelijk van juiste persoonsgegevens.

We spreken je graag aan met je eigen naam. Het is handig om te weten of je een meisje of een jongen bent en dat we jouw leeftijd kennen. Hiermee kunnen wij je optimaal in een groepje indelen.

We communiceren met enige regelmaat met onze leden, daarnaast zijn juiste contactgegevens essentieel in geval van nood. Via onze website en social media publiceren we mogelijks een aantal sfeerfoto’s.

Voor het innen van ons lidgeld hebben wij je bankgegevens nodig en houden we bij wie al dan niet betaald heeft.

Met wie we je gegevens delen

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

  • het opslaan en verwerken van gegevens (databank ledenbeheer);
  • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting, mailhosting);
  • het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat;
  • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen (websiteprovider).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers (externe dienstverleners) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of waarvan dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden.

Met deze beide partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Hoelang we je gegevens bewaren

Zwemschool Brugge Damme vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).

Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

We verbinden ons ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 3 jaar na laatste gebruik (of beeindiging van de samenwerking).

Welke rechten heb je van je eigen gegevens

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je hebt het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht om te bepalen of jouw verzoek gerechtvaardigd is.

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking: indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kun je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van jouw persoons-gegevens voor direct marketingdoeleinden (via mail naar info@zwemschoolbruggedamme.be).

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze verklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of over de uitoefening van jouw rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35
1000 Brussel

contact@apd-gba.be

wijzigingen aan onze verklaring

Zwemschool Brugge Damme vzw kan deze verklaring steeds aanpassen. De laatste wijziging gebeurde op 17 februari 2022.

Laatste aanpassing op 7 mei 2024